Vilactiva Desembre 2021

6 | DESEMBRE 2021 n Amb els vots a favor de Tre- ballem Junts per Viladecavalls, PSC Viladecavalls i el regidor no adscrit Carlos Méndez i els vots en contra d’ERC Viladeca- valls i FEM, el Ple Municipal, en la sessió celebrada el passat 28 d’octubre, donava llum verda a la modificació de les ordenan- ces fiscals. D’aquesta manera s’estableix per a l’any vinent una congelació efectiva de les taxes i els impostos municipals que hemde pagar tots els veïns i les veïnes. Aquesta mesura, presa des de l’equip de govern municipal per tal de facilitar la recuperació de les economies familiars dels efectes de la pan- dèmia, afecta tributs tan sig- nificatius com l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica o la taxa per la prestació del servei de gestió de residus. Es dona així continuïtat a la ten- dència a moderar la fiscalitat al municipi. Paral·lelament a la contenció establerta en la pressió fiscal, les modificacions aprovades suposen l’ampliació de les ac- tuals bonificacions, així com les reduccions o exempcions en el pagament de taxes i d’impostos (vegeu la pàgina següent). Per exemple, s’ha decidit bonificar el 100 % de la despesa del Ser- vei d’Atenció Domiciliària (SAD) a les persones que tinguin més de 80 anys amb l’objectiu de facilitar-los l’accés a aquest ser- vei, que els permet mantenir l’autonomia a la pròpia llar du- rant el màxim temps possible. D’altra banda, les bonifica- cions continuen incidint en un dels principals àmbits de tre- ball municipal com és la lluita contra la crisi climàtica: així, s’estableix una nova bonificació del 65 % en l’impost de cons- truccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a les instal·lacions fo- tovoltaiques amb potències su- periors als 15 kW. A més, també s’han suprimit les taxes corres- ponents als epígrafs de tramita- ció de figures de planejament i gestió urbanístics. D’aquesta manera es conti- nua insistint en algunes prio- ritats municipals del mandat com són l’atenció a les perso- nes més vulnerables de la po- blació o la protecció del medi ambient.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=