Vilactiva Desembre 2021

DESEMBRE 2021 | 7 Les ordenances fiscals recullen tota una sèrie de bonificacions desti- nades a vetllar pels sectors més vulnerables o a promoure activitats com, per exemple, les que contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic. Els beneficis establerts per a cada impost són: y Bonificació del 25 i el 50 % per a famílies nombroses y Bonificació del 50 % per als immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat y Bonificació del 50 % per als habitatges de protecció oficial durant el termini de tres anys y Bonificació del 95 % per als béns immobles rústics de les coopera- tives agràries i d’explotació comunitària de la terra y Bonificació del 30 % durant 3 anys consecutius per a instal·lacions solars tèrmiques y Bonificació del 50 % durant 5 anys consecutius per a instal•lacions fotovoltaiques y Bonificació del 95 % per a béns immobles d’ús residencial desti- nats a lloguer d’habitatge amb renda limitada y Bonificació del 50 % durant 5 anys per a les persones que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial y Bonificació del 100 % per als vehicles històrics y Bonificació del 50 % per als vehicles que, per la classe a la qual pertanyen, produeixen menys impacte ambiental y Estan exempts d’aquest impost els increments de valor com a con- seqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del pe- rímetre delimitat com a Conjunt Històric Artístic o que hagin estat declarats individualment d’interès cultural. y Bonificació del 95 % quan afecti l’habitatge habitual per causa de mort. y Bonificació del 95 % per la rehabilitació d’edificis catalogats pel Planejament y Bonificació del 50 % per la construcció d’establiments dedicats a activitats econòmiques generadores d’ocupació laboral elevada y Bonificació fins al 95 % per la incorporació de sistemes per a l’apro- fitament elèctric i tèrmic de l’energia solar per a l’autoconsum y Bonificació del 50 % per adaptacions per a persones amb disca- pacitat y Reducció de la quota líquida de l’impost fins al límit d’aquesta per la reparació de patologies i danys estructurals greus y En queden exempts l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals; persones que exerceixin una activitat econòmica de floriste- ria, llibreria o venda de castanyes; associacions; centres educatius; parades de festa major o de Santa Llúcia, fires de comerciants, Fi- rem, Sant Jordi i Tots Sants i parades del mercat setmanal. y Bonificació del 50 % per a espectacles i esdeveniments de gran ocupació i envergadura (superiors a 300 m 2 ) autoritzats per l’Ajun- tament. y En queden exempts els trasllats o les reobertures ocasionats per esfondraments de la finca, enderrocs, incendis, inundacions o altres catàstrofes o bé per desnonaments o expropiacions; trasllats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als locals; per l’exercici d’activitats professionals; esdeveniments de caire festiu en què l’Ajuntament sigui partícip, i els canvis de titularitat dins del pri- mer grau de consanguinitat. y Bonificació del 60 % per als canvis de denominació d’una societat; canvis d’emplaçament d’una activitat; concessió de llicències am- bientals, o per a entitats sense ànim de lucre. y Se’n prorroga un any el pagament per a nous emprenedors. y En queden exempts els contribuents que acreditin una severa difi- cultat econòmica i incapacitat per a fer-ne front al pagament. y Bonificació de la quota en funció dels ingressos de les persones que constitueixen la unitat familiar y Bonificació del 30 % en la quota general per a famílies nombroses i monoparentals (categoria general) y Bonificació del 50 % en la quota general per a famílies nombroses i monoparentals (categoria especial) y En queden exemptes les entitats esportives i aquelles activitats que tinguin relació directa amb l’activitat econòmica del municipi i que en fomentin el desenvolupament. y Se’n poden establir preus especials o fins i tot l’exempció en aten- ció a raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic. y S’adaptarà a esdeveniments de caràcter extraordinari. y En queden exempts els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència o els de persones sense recursos, així com les exhuma- cions i inhumacions que ordeni l’autoritat judicial. y Preus especials de les entrades per a persones empadronades, in- fants, joves i adults y Descomptes en abonaments per a famílies (20 %), famílies nom- broses o monoparentals (35 %), persones inscrites en activitats esportives municipals (10 %) i persones amb discapacitat física o psíquica (50 % en abonaments i gratuïtat en les entrades puntuals). y Segons valoració mitjançant els criteris tècnics d’atorgament d’ajuts d’urgència social

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=