Vilactiva Desembre 2021

DESEMBRE 2021 | 5 Les persones interessades han d’estar inscrites al Registre de Sol·li- citants d’Habitatge amb Protecció Oficial. És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La inscripció en el Registre té una vigència d’un any. La inscripció en el Registre dona dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial, d’acord amb els procediments esta- blerts en el Decret. Les persones individuals i els representants de les unitats de convi- vència formades per grups de persones físiques que acreditin con- viure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre si o no en tenen. Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·li- citud d’inscripció. S’han d’acomplir els següents requisits: y Ser major d’edat o estar emancipat. y Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret. y Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mit- jançant l’empadronament en un municipi de Catalunya. y Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges. y No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret. y No trobar-se incapacitat per a obligar-se contractualment, llevat de representació legal o autorització judicial substitutòria. y Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ins- cripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència. y Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat y Declaració responsable del sol•licitant i dels membres de la unitat de convivència signada y Fotocòpies del DNI i NIE y Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convi- vència o de parella estable y Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta y Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivèn- cia (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.) Si voleu ampliar informació i descarregar la corresponent docu- mentació, podeu visit ar www.registresolicitants.cat .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=