Vilactiva Abril 2021

8 | ABRIL 2021 n L’Oficina d’Atenció Ciutadana i l’atenció a persones amb dificul- tats socials són els dos primers serveis municipals a comptar amb les seves pròpies cartes de serveis, uns documents que es poden consultar a través del web municipal — viladeca- valls.cat — i que ens permeten informar-nos tant del funcio- nament d’aquests serveis com dels compromisos de qualitat que s’assumeixen o dels drets i deures que tenim com a veïns i veïnes. A través de l’elaboració d’aquestes cartes l’Ajuntament de Viladecavalls pot treballar en la millora dels serveis alhora que ret comptes sobre el seu propi funcionament. En el seu text, aquests documents de- tallen des de les persones que treballen en els serveis muni- cipals fins al cost que suposen per a les persones que en fan ús. Les cartes seran revisades de manera periòdica per a ga- rantir que siguin vigents a les necessitats de la ciutadania en tot moment. n El passat 25 de febrer el Ple Municipal aprovava per unani- mitat el Codi de conducta dels alts càrrecs municipals, un text en el qual s’estableixen les nor- mes i els principis ètics i de bon govern que han de regir l’acti- vitat dels màxims responsables de l’Ajuntament de Viladeca- valls com són els càrrec elec- tes, els càrrecs directius o els titulars d’òrgans superiors, per exemple. A més d’establir els principis que han de guiar-ne l’activitat —com ara el foment de la participació, la trans- parència o l’interès públic ge- neral—, el Codi també detalla compromisos concrets davant de possibles conflictes d’inte- ressos o altres compromisos que, per la seva responsabilitat, han de mantenir continuada- ment amb la ciutadania. Final- ment, el text també incorpora el règim sancionador que s’ha d’aplicar en el cas que algun alt càrrec de l’Ajuntament de Viladecavalls incompleixi les normes que s’hi inclouen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=