Vilactiva Abril 2021

ABRIL 2021 | 9 n El de Viladecavalls és un dels 74 ajuntaments i les 4 entitats que han constituït l’Associa- ció de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), un ens creat amb la voluntat d’as- solir objectius com garantir el dret a l’ús de l’energia, impul- sar la titularitat pública de les xarxes de distribució d’ener- gia elèctrica o promoure l’ús d’energia verda, entre d’altres. El passat 23 de febrer tenia lloc a Terrassa l’acte de constitució de l’AMEP, durant el qual se’n van aprovar els estatuts, se’n van designar els càrrecs de la Comissió Executiva i s’aprovà el pla d’actuació per a assolir les fites establertes pel nou ens. n En el marc de laTaula de la Po- bresa Energètica, convocada pel Consell Comarcal del Vallès Oc- cidental amb la participació dels ajuntaments i les companyies subministradores, l’alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Beren- guer, ha sol·licitat d’Endesa la resolució de diferents proble- mes que presenta el servei de la companyia elèctrica al municipi. En concret exposava els talls que pateixen Can Trias i Sant Miquel de Guanteres, especialment en episodis de pluja, i sol·licitava un pla d’inversions per al municipi. La companyia s’ha compromès a mantenir una trobada amb Berenguer per tal de tractar-hi sobre les diverses deficiències en el servei i buscar una solució que sigui satisfactòria. n El passat 18 de febrer, el Con- sell Comarcal del Vallès Occi- dental va presentar el seu pla d’acció per a millorar la qualitat de l’aire en aquesta comarca, un document elaborat amb el suport de la Diputació de Bar- celona i que destaca l’impacte de les emissions de CO2 per part de les indústries, tot i que en el cas concret del nostre municipi el principal impacte mediambiental prové dels ga- sos emesos pel trànsit rodat. Un cop realitzada la diagnosi, el Pla estableix tot un conjunt de propostes i mesures destina- des a reduir la contaminació at- mosfèrica. El text serà adaptat a la realitat de la nostra població per a ser presentat al Ple Muni- cipal per a la seva aprovació.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=