Vilactiva Abril 2020

4 | SETEMBRE 2021 n L’educació pública garanteix que tots els infants i joves tin- guin la possibilitat d’assistir a un centre educatiu. Tanmateix, també hi ha tota una sèrie de despeses associades al fet de tenir fills/es en edat escolar que les famílies que es troben en situacions especialment vulnerables poden tenir pro- blemes per a assumir. Amb la voluntat de contribuir a un ac- cés en igualtat de condicions al sistema educatiu obligatori, l’Ajuntament de Viladecavalls torna a oferir els ajuts per a l’es- colarització dels infants i joves d’entre 3 i 16 anys que cursin estudis en centres escolars su- fragats amb fons públics. Aquest suport s’ofereix en coin- cidència amb l’inici del curs, ja que és el moment en què les famílies han d’assumir un nom- bre més elevat de despeses derivades de l’escolarització. La so·licitud per a optar-hi es pot realitzar telemàticament del 13 al 27 de setembre: podreu fer al tràmit accedint a l’apartat «Catàleg de tràmits» del web municipal. n Entre els pròxims dies 20 de setembre i 4 d’octubre es poden sol·licitar, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) —amb cita prèvia— o bé telemàticament —a través del web municipal—, dues lí- nies d’ajuts destinats a facilitar la mobilitat a les persones amb especials dificultats. D’una ban- da, l’Ajuntament ofereix una subvenció per a l’ús del trans- port públic a persones de més de 65 anys i a les que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33 % que acreditin trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica. El segon dels ajuts es dirigeix a persones de més de 18 anys que tinguin alguna discapa- citat i que presentin dificul- tats de mobilitat i necessitat d’acompanyament. Aquestes podran veure subvencionat l’ús del transport adaptat. La tramitació es pot realitzar, com en el cas anterior, a través de l’OAC o telemàticament (a www.viladecavalls.cat ).

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=