Vilactiva Octubre 2021

6 | OCTUBRE 2021 n Entre els aspectes que in- flueixen de manera més direc- ta en l’emergència provocada pel canvi climàtic es troba l’ús que fem de l’energia, junta- ment amb altres qüestions com poden ser la mobilitat o la gestió dels residus. L’Ajun- tament de Viladecavalls, com a signant del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el Canvi Climàtic, manté un compromís ferm a favor de la reducció de l’impacte del nostre municipi en la crisi climàtica a través de tot un conjunt de mesures i actuacions municipals, com les que es recollien en el Pla d’Ac- ció per l’Energia Sostenible de Viladecavalls (PAES) l’any 2019. Per a poder desenvolupar ac- tuacions tan ambicioses com, per exemple, la renovació de l’enllumenat públic, el consis- tori ha comptat —a més de la seva pròpia inversió— amb el suport econòmic d’altres admi- nistracions com ara la Genera- litat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Ener- gia (IDAE) i el Fons de Desen- volupament Regional Europeu (FEDER). A continuació podeu con- sultar algunes de les mesures preses. n A més de l’origen de l’energia o de l’eficiència dels sistemes que en fan servir, també és important el control del consum. En aquest sentit, l’Ajuntament de Viladecavalls ha instal·lat sistemes de monitorització i telegestió energètica en 28 quadres de l’enllumenat públic i sistemes de monitorització en cinc equipaments municipals. Aquests instruments permeten detectar quan el consum que es fa excedeix el que s’espera i, per tant, faciliten que s’apliquin les mesures necessàries per a reduir-lo.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=