Vilactiva Maig 2023

4 | MAIG 2023 n En el marc del desenvolupa- ment del Pla d’igualtat de gè- nere 2022-2026, l’Ajuntament de Viladecavalls ha aprovat, en els seus processos de con- tractació, la inclusió de clàu- sules que animin les empreses participants a promoure la igualtat entre dones i homes. Així, per exemple, s’atorgarà una puntuació addicional del 5 % a aquelles empreses que tinguin elaborat un pla d’igual- tat efectiva de dones i homes i l’apliquin voluntàriament, o també un 5 % a les que es comprometin a aplicar mesu- res de conciliació entre la vida personal i laboral a la plantilla que executi el contracte, entre altres condicions de millora. A més, també s’hi sumen condi- cions especials d’execució dels contractes, prèvia valoració en cada procediment, com ara contractar, en un 50 %, dones que tinguin especials dificul- tats d’inserció laboral o pro- moure condicions laborals que evitin l’assetjament sexual i/o per raó de sexe. n Només en el que portem del 2023, l’Observatori contra l’Ho- mofòbia ha registrat prop d’un centenar d’incidències per LGT- BI-fòbia a Catalunya. Tot i els avenços socials assolits, l’ho- mofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia, la transfòbia i la fòbia a la intersexualitat estan enca- ra presents en el nostre dia a dia i són moltes les persones que pateixen aquestes formes de discriminació basades en la sexualitat. Per aquest motiu, el nostre municipi tornarà a sumar-se a les reivindicacions que el proper 17 de maig tin- dran lloc al voltant de la com- memoració del Dia Interna- cional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Amb la voluntat de recor- dar-nos la importància de com- batre aquesta xacra, aquell dia l’ajuntament lluirà una pancar- ta commemorativa. De la ma- teixa manera, a la plaça de la Vila s’hi ubicarà una carpa on, des de les 12 fins a les 14 ho- res, s’oferirà informació sobre el tema, a més de repartir-s’hi cintes portamòbils amb la ban- dera LGTBI, ofertes pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=