Vilactiva Desembre 2020

8 | DESEMBRE 2020 n Quines opinions i aporta- cions podem realitzar des de la ciutadania i les entitats sobre la manera en la qual l’Ajuntament pot regular les males olors que afectin la nostra població? Ara podem dir-hi la nostra, ja que, prèviament a la redacció d’una ordenança sobre aquesta ma- tèria, l’Ajuntament de Vilade- cavalls ha obert una consulta pública per a definir els proble- mes que s’han de resoldre o els objectius que aquesta norma ha d’acomplir; s’hi pot partici- par fins al 4 de desembre, i per a poder fer-ho únicament cal que fem arribar, ja sigui com a col·lectiu o bé individualment, les nostres reflexions sobre aquesta qüestió a l’adreça de correu electrònic participa- cio@viladecavalls.cat . El desenvolupament d’aquesta regulació és un dels compromi- sos municipals fixats per a l’ac- tual mandat en el Pla d’Actua- ció Municipal (PAM), en el qual el consistori proposa la creació de l’Ordenança Reguladora de Males Olors a Viladecavalls. n Tot i que sovint es descone- guin, els animals que conviuen amb nosaltres també tenen els seus drets reconeguts. Amb la voluntat d’avançar en el seu compliment per a garantir el benestar animal al municipi, l’Ajuntament de Viladecavalls ha signat un conveni de col·la- boració amb la Comissió de Dret Animal de l’Il·lustre Col·le- gi d’Advocats de Terrassa. Grà- cies a aquesta feina conjunta, el consistori rebrà orientació sobre l’aplicació de la normati- va en aquest àmbit i també es preveu el desenvolupament d’actuacions formatives i infor- matives dirigides al conjunt de la ciutadania. Finalment, l’Ajun- tament podrà ser assessorat so- bre millores normatives relacio- nades amb el dret dels animals. L’objectiu últim és que tant l’Ad- ministració com els veïns i les veïnes assolim un tractament al més ètic possible també en ma- tèria de fauna i mascotes.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=