Vilactiva Gener 2020

4 | GENER 2022 n Amb l’objectiu de potenciar l’atenció primària a la nostra població, l’Ajuntament de Vi- ladecavalls impulsa la creació d’un nou consultori al centre del municipi. Entre les darreres actuacions dutes a terme en aquest sentit destaca la realit- zació, a finals del mes de no- vembre, de l’estudi topogràfic dels terrenys on se situarà l’edi- fici. En concret, l’ambulatori es construirà a l’espai conegut po- pularment com a «camp de la Plana», situat entre els carrers Francesc Macià i Camí de Can Sanahuja. El futur consultori està dissenyat com un edifici d’una sola planta amb la voluntat de facilitar-hi l’accés i els desplaçaments de la gent gran i de les persones amb mobilitat reduïda. L’espai comptarà amb tres zones prin- cipals: consulta, sala de serveis especialitzats per a la gent gran (com podologia, fisioteràpia...) i una sala polivalent. L’actuació es completarà amb el condicio- nament de l’entorn de l’edifici. n Aquests dies està previst que quedin enllestides les obres iniciades el passat mes de no- vembre per a la millora del lo- cal social de Can Turu, la qual suposa tot un paquet d’actua- cions relacionades amb qües- tions com la seva eficiència energètica, l’accessibilitat i el confort. En concret, els treballs previstos inclouen l’aïllament de les façanes i cobertes, la ins- tal·lació de sistemes de clima- tització i d’electricitat de baix consum, millores de l’escenari i els treballs necessaris per a fer de l’espai posterior una sala polivalent. A més, també es contempla adaptar-ne la ram- pa per a persones amb disca- pacitat, fer-hi millores a la cui- na i instal·lar-hi lluminàries de baix consum. Aquestes obres compten amb una subvenció de la Diputació de Barcelona per 17.000 €. El local acull de manera ha- bitual tot un conjunt d’activi- tats socioculturals, i amb les millores previstes es pretén donar suport també a la feina que hi desenvolupa de manera habitual l’AVV de Can Turu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=