Vilactiva Gener 2021

GENER 2021 | 7 n En el marc de les diverses po- lítiques municipals destinades a promoure la participació ciu- tadana, l’Ajuntament de Vilade- cavalls ha aprovat la creació del Consell Municipal de la Infàn- cia. Aquest òrgan està orien- tat a representar els nens i les nenes del nostre poble per tal que puguin dir-hi la seva, espe- cialment, sobre aquelles qües- tions que tenen una incidèn- cia directa sobre la seva vida. Alhora, permet també que el consistori pugui convidar-los a prendre part en qüestions rela- cionades amb l’atenció, partici- pació, promoció i protecció de la infància. El Consell estarà presidit per l’alcaldessa, Cesca Berenguer, i tindrà un/a vicepresident/a es- collit/da pels membres. També hi prendran part representants de cadascun dels grups muni- cipals, a més de dos represen- tants per curs de cadascun dels centres educatius que cursin 5è i 6è de primària, dos infants del municipi que no estiguin matriculats a cap dels centres educatius de Viladecavalls (també de 5è i 6è de primària) i un/a tècnic/a de Cultura. Els representants de l’Ajuntament participaran en el Consell du- rant els quatre anys del man- dat, mentre que els nens i les nenes hi seran durant dos anys, amb un relleu —que es farà a l’inici del curs— del 50 % de consellers i conselleres, coinci- dint amb la baixa dels alumnes que finalitzin 6è de primària. Entre les funcions d’aquest ens municipal es troba la crea- ció de comissions de treball, el desenvolupament de propos- tes per a la millora del municipi o recollir les necessitats dels infants per a fer-les arribar a l’Ajuntament. Pel que fa a les seves trobades, se’n celebraran sessions un cop al trimestre i fora de l’horari escolar, tot i que el Consell també es podrà reunir de forma extraordinària quan es consideri oportú. Per tal que la seva activitat si- gui totalment transparent, tota la documentació i la informa- ció promoguda des del Con- sell Municipal de la Infància es podrà consultar en el portal municipal, viladecavalls.cat. La voluntat de l’Ajuntament és millorar, amb aquesta i altres actuacions, la qualitat demo- cràtica i la presa de decisions, i facilitar una participació inclu- siva sense distinció per motius de gènere, orientació sexual, origen, edat, pertinença cultu- ral, creences ni capacitats.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=