Vilactiva Desembre 2020

DESEMBRE 2020 | 5 n En la sessió plenària del passat 29 d’octubre, l’Ajunta- ment de Viladecavalls portava a l’aprovació del Ple Municipal les modificacions de les orde- nances fiscals per al 2021, a través de les quals s’estableixen les taxes i els impostos per a l’any vinent. Finalment, les or- denances s’aprovaren amb els vots a favor de TJxV, el PSC i el regidor no adscrit, Carlos Mén- dez; l’abstenció d’ERC, i el vot en contra de FEM Viladecavalls. Quant al seu contingut, en des- taca una congelació dels prin- cipals impostos, entre els quals es troba l’impost sobre béns immobles (IBI). Tot i preveure despeses ex- traordinàries relacionades amb l’actual situació de pandèmia, l’Ajuntament de Viladecavalls ha optat per limitar d’aquesta manera l’impacte dels tributs locals sobre les economies familiars, per tal de no sobre- carregar més les despeses dels veïns i les veïnes en un moment en què molts i mol- tes han d’afrontar problemes econòmics derivats de l’arriba- da de la COVID-19. En el marc de les diferents actuacions municipals des- envolupades per a promoure la lluita contra l’escalfament global, com ara la instal·lació de plaques solars en alguns equipaments o l’aplicació de tecnologia de LED a l’enllume- nat públic, el consistori ha su- mat una nova mesura a través de les ordenances fiscals: en concret, ha establert a partir de l’any que ve una bonifica- ció de l’IBI per a les persones propietàries d’habitatges que hi realitzin millores en matèria d’eficiència energètica, ins- tal·lant-hi sistemes d’aprofita- ment energètic com ara pla- ques fotovoltaiques. Cal tenir en consideració que l’ús d’energies renovables o la reducció del consum ener- gètic en general suposa un doble benefici: d’una banda, rebaixa la despesa en aquest concepte i, de l’altra, també contribueix a reduir l’ús d’ener- gies que provoquin l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=